پیوندها
صفحه اصلی > مرکز نوآوری و توسعه فناوری > اعضا شورای مدیریت 
اعضا شورای مدیریت

نماینده وزارت نفت

نماینده وزارت نیرو

دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست

رئیس مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

نماینده شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف