پیوندها
صفحه اصلی > حوزه ستاد > دبیرخانه ستاد 
دبیرخانه ستاد

 v      دبيرخانه ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست

دبيرخانه ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست در راستاي اهداف و ماموريت‌هاي ستاد، خود را موظف مي‌داند تا با پايش دايمي فرايند توسعه بهینه سازی انرژی و محیط زیست، از يك طرف هماهنگي منجر به هم‌افزايي نهادهای مرتبط را پيگيري نمايد و ازطرف ديگر، با حمايت و ارائه تسهیلات به اجراي برنامه‌ها در توسعه اين فناوري یاری برساند.

 همچنين به منظور فرهنگ سازي و تعامل سازنده با تشكيل كميته‌، كارگروه‌ و شبکه تخصصي، فعاليت‌هاي گوناگوني را در قالب توسعه فناوری، مطالعات و برنامه‌ريزي راهبردي، شبكه سازي، سرمايه انساني متخصص، ترويج، جریان سازی و فرهنگ سازی، انجام حمايت‌هاي مختلف مادي و معنوي از تمام بخش‌ها -به‌ويژه بخش خصوصي- در حال اجرا دارد تا مسير توليد ثروت از طريق توسعه بهینه سازی انرژی و محیط زیست را فراهم نمايد.

 دبیرخانه ستاد از طریق مرکز نوآوری و توسعه فناوری بهینه سازی انرژی و محیط زیست با هدف تقويت سرمايه فكري، انجام مطالعات كارشناسي و تخصصي در حوزه‌هاي مختلف بهینه سازی انرژی و محیط زیست تاسیس می گردد. طرح ها و ایده ها را جمع آوری و در کمیته های تخصصی بررسی نموده و در شورای مدیریت تصویب می نماید. هر کمیته متشکل از اعضاي صاحب‌نظر در حوزه‌هاي تخصصي ذيربط از وزارت‌خانه‌ها و نهادهاي عضو ستاد است.

 از طرفي، ستاد جهت هم‌افزايي امكانات و ايجاد همگرايي و هماهنگي در استانها، موضوع ايجاد شبكه‌هاي ملي بهینه سازی انرژی و محیط زیست را پیگیری مي‌كند. تاكنون 5 شبكه ايجاد شده ‌است كه افراد متخصص از دانشگاه های استان و نهادهای ذیربط در آن فعال هستند و تعدادي ديگر در حال راه‌اندازي مي‌باشد.